Om konsthallen

Kontext

• Lunds konsthall invigdes 1957 och firade sitt 50 års jubileum 2007. Byggnaden ritades av arkitekten Klas Anshelm.
• Lunds konsthall ingår i ett levande och dynamiskt sammanhang. Öresundsregionen är framtidsinriktad och internationell.
• Lund är en kunskapsstad. Med sin höga utbildningsnivå och sitt breda kulturutbud är universitetsstaden en intressant miljö för samtidskonsten  

Målsättning

• Konsthallen ska vara en betydande aktör inom den internationella samtidskonsten.
Detta skall åstadkommas genom utställningar och andra evenemang av hög internationell och professionell klass med konst från såväl den egna regionen som övriga världen. Kontinuerlig forskning och prövande av nya former för verksamheten.
• Verksamheten ska vara tydlig och tillgänglig för existerande och nya besökare.
Detta skall åstadkommas genom förmedling och pedagogik, d.v.s. betydelsebärande rumslig gestaltning av utställningarna, gratis trycksaker med tydliga avsiktsförklaringar och tillgängliga presentationstexter, mer omfattande kataloger, offentliga visningar, föredrag och diskussioner. 

Vision

• Lunds konsthall skall vara en plats där samtidskonsten synliggörs och diskuteras. Utställningar och förmedling är det huvudsakliga, men det skall också finnas utrymme för produktion och forskning. Verksamheten skall bedrivas på internationell nivå, och samtidigt ha regional förankring.
• Lunds konsthall skall återspegla det nyskapande och den mångfald som samtidskonsten erbjuder den intresserade allmänheten. En viss komplexitet är oundviklig, rentav önskvärd. Samtidskonsten representerar ofta experimenterande och risktagande. Förmågan till ständigt ifrågasättande och omskapande är en nödvändig kompetens i dagens samhälle.
• Lunds konsthall skall föra en ständig dialog med sina besökare. Programmet skall kännetecknas av generositet, öppenhet och tydlighet. Konsthallen skall fortlöpande organisera föredrag, diskussioner och konferenser i samarbete med fackkunniga från olika områden, inte minst från universitetsvärlden. 

Utställningar

• Lunds konsthall visar både etablerade och mindre kända konstnärskap.
• Utställningarna produceras i regel av konsthallen och skall helst innehålla nyproducerade verk.
• För att främja olika röster i konstlivet arbetar Lunds konsthall kontinuerligt med kuratorer utifrån.
• Arbetet med utställningarna skall vara forskningsinriktat.
• Konsthallen visar 5 utställningar om året.
• Utställningsprogrammet läggs mer än ett år i förväg, för att vi skall kunna erbjuda goda arbetsförhållanden för inbjudna konstnärer och andra samarbetsparter.
• Konsthallen lägger vikt vid internationella och regionala samarbetsprojekt.
• Det hör till ovanligheterna att konsthallen beaktar spontana utställningsförslag utifrån.

Förmedling 

• Verksamheten ska vara tydlig och tillgänglig för existerande och nya besökare.
Detta skall åstadkommas genom förmedling och pedagogik, d.v.s. betydelsebärande rumslig gestaltning av utställningarna, gratis trycksaker med tydliga avsiktsförklaringar och tillgängliga presentationstexter, mer omfattande kataloger, offentliga visningar, föredrag och diskussioner.
• Ett omfattande kostnadsfritt visningsprogram erbjuds för skolor och förskolor i Lunds kommun.
• Till varje utställning sammanställs en kreativ verkstad som riktar sig till familjer och som kan besökas fritt under öppettider.
• Offentliga visningar av pågående utställningar anordnas för den intresserade allmänheten varje torsdag och söndag kl. 15, samt lunchvisningar tisdag-fredag kl 12.15.
• Föredrag och diskussioner anordnas i samband med utställningarna, på teman som anknyter till utställningarnas innehåll och konstnärernas intresseområden.
• Konsthallen anordnar ibland också större internationella konferenser i samarbete med relevanta aktörer inom konstlivet och universitetsvärlden.
• Konsthallen samverkar med kommunala institutioner och andra lokala intressenter för att bredda intresset för verksamheten och attrahera nya besökare.
• Lunds konsthall har fri entré till alla utställningar och förmedlingsevenemang.

Offentlig konst

• Lunds konsthall sköter produktionen av offentlig konst vid nybyggnationer där Lunds kommun är beställare. Arbetet görs i nära samarbete med det kommunala byggbolagt Lundafastigheter.
• Vid nybyggnation avsetts 1,5% av den offererade byggbudgetn till ett byggnadsanknutet konstverk. 0,5% går till underhåll och renovering av kommunens konst.
• Lunds konsthall förvaltar Lunds kommuns konstsamling. Inköp till samlingen görs av en referensgrupp som består av konsthallschefen och politiker.


Faktaansvarig: Lunds konsthall  
Ändrad: 2018-01-17