Seminarium

Konst är alltid någonting annat: nya perspektiv på konceptuella konstpraktiker

Seminarium på Lunds konsthall
Lördag 3 februari 2018, kl 13–17


Vassil Simittchiev, Spegelkuber, 1978.

Konceptkonst kan förstås som en specifik historisk rörelse i konsten under 1960- och 1970-talet, som började på USA:s östkust och i Storbritannien, som en reaktion mot modernismens olika uttryck och konstnärliga utgångspunkter. Fokus låg på att konst kunde förstås utifrån de idéer och koncept som låg bakom dess tillblivelse, konstobjektet, det materiella resultatet av den konstnärliga processen, var av sekundär betydelse. “Konceptkonsten” har bland teoretiker, konstnärer och konsthistoriker betraktats på olika sätt: som en problematisering av det institutionaliserade samhället (konstens institutioner inbegripet), en kritik av det samhälle som byggdes upp kring en kapitalistisk idé om objekt/varor, eller en mer ontologisk diskussion om konstens själva natur. 

Under senare tid har dock en del forskning öppnat för nya sätt att tolka konceptkonstens utgångspunkter och det arv den lämnat efter sig. Föreställningen om en helt “immateriell” konst har ifrågasatts. Kan konceptkonsten inte istället ses som en reaktion mot den värld som sedan 1960-talet och framåt blivit allt mer abstraherad, systemberoende och allt mindre human? Likaså har den konsthistoria som väljer som sitt epicentrum Europa och USA fått se sig ackompanjerad av en som istället för konceptkonst beskriver en global “konceptualism”, där flera mer eller mindre parallella konst-, utställnings- och teoripraktiker existerar i relation till varandra. En sådan konceptualismtradition är den östeuropeiska, som i många fall utvecklades under direkt inflytande av Sovjetunionens politiska klimat. 

Med anledning av utställningen med Vassil Simittchiev på Lunds konsthall, arrangeras en föreläsningsdag som syftar till att lyfta fram samtida perspektiv på konsceptkonst. Ett särskilt fokus läggs på östeuropeisk konceptualism, men även på konceptkonstens materiella, affekt-skapande och existentiella dimensioner. 


Program

kl 13 Åsa Nacking, introduktion
kl 13.15 Dan Jönsson: Concept and Spirit
kl 14 Kicki Sjögren, Echoes from the Linguistic Labyrinths
kl 14.45 Paus, med möjlighet till guidad tur av utställningen med Paula Ludusan, konstpedagog på Lunds konsthall.
kl 15.15 Hans Carlsson: Towards a Global Conceptualism
kl 16 Zdenka Badovinac: Neue Slowenische Kunst and Russian Historical Avant-garde

Kaffe och smörgåsar finns till försäljning under pausen.
Info och kontakt: hans.carlsson@lund.se
Seminariet kommer att hållas på engelska. 

Zdenka Badovinac är verksam som kurator och skribent. Hon är sedan 1993 chef för Moderna Galerija i Ljubljana, som sedan 2011 består av två institutioner: Museum of Modern Art och Museum of Contemporary Art Metelkova. Badovinac arbete kretsar kring de svårigheter som uppstår när man försöker omdefiniera historien, och i relation till detta, olika avantgarde-traditioner i samtidskonsten. Badovinacs första utställning, som kretsade kring dessa frågor, var Body and the East–From the 1960s to the Present (1998). Hon initierade även den första östeuropeiska konstsamlingen Arteast 2000+. Bland hennes senare projekt kan nämnas: Kapital to Capital: Neue Slowenische Kunst – The Event of the Final Decade of Yugoslavia på Moderna Galerija, 2015, och NSK State Pavilion under den 57:e Venedigbiennalen.

Neue Slowenische Kunst och det ryska historiska avantgardet
Det ryska avantgardet var en av de viktigaste inspirationskällorna för den slovenska rörelsen Neue Slowenische Kunst (NSK). NSK kommer att fungera som en fallstudie i Zdenka Badovinac föreläsning, som annars kommer att diskutera hur de olika avantgard-traditionerna i Östeuropa i stor utsträckning uteslutits från den konsthistoria som varit dominerande i Jugoslavien, och därför saknats som referens för jugoslaviska konstnärer. Jugoslaviska konstnärer stötte på de östeuropeiska avantgardtraditionerna relativt sent – på ett mer nyanserat sätt inte förrän i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet; avantgarde-rörelserna har således inte alltid varit levande i landet.


Hans Carlsson
är konstnär, skribent och kurator baserad i Malmö. Hans konstnärliga och kuratoriska arbete fokuserar på arkivpraktiker, ofta med referenser till kunskaps- och kulturproducerande institutioner, som bibliotek och museer, och deras förhållande till teknisk och industriell utveckling. Han har genomfört projekt och utställningar på Tensta konsthall, Gnesta Art Lab, Arbetets museum och Malmö Konstmuseum. Bland hans senaste projekt kan symposiet och antologin Contested Histories From El Complejo: The Intersection Between Erasure and Remembrance på Tensta konsthall och Lunds konsthall, och utställningen Behind the Same Façades på Skånes konstförening i Malmö nämnas. Han är också, tillsammans med Emil Nilsson, curator för utställningen med Vassil Simittchiev på Lunds konsthall. 
Hanscarlsson.net

Towards a Global Conceptualism

Är det möjligt att istället för konceptkonst tala om en våg av konceptualism i konsten? En sådan begreppsförskjutning kan flytta fokus från en diskussion om dematerialiseringen av konstobjektet, till en som i större utsträckning berör en global konceptualism kopplad till bredare politiska, filosofiska och sociala strömningar, som exempelvis nya informationsnätverk, kampen mot auktoritativa regimer i Östeuropa, Sovjetunionen och Sydamerika, samt bristen på subjektivitet i poststrukturalismens filosofier. Frågan är om det är möjligt att undvika redan etablerade idéer om konceptkonst, i diskussionen om 60- och 70-talets konst, och istället börjar prata om en global konceptualism.


Dan Jönsson är skribent och kritiker. Han har publicerat artiklar och recensioner i Sydsvenskan, Aftonbladet, 90TAL och Dagens Nyheter. För Sveriges Radio har han producerat radioessäer om konst, litteratur, ekonomi och politik. Han är författare till böckerna Vassil Simittchiev, en essä (2001), Ingenmansland (2012) och romanen Mister Olof (2016).

Concept and spirit: on The Hidden Independent Meanings of Matter and How to Liberate Them. 
Dan Jönsson kommer att tala om Vassil Simittchievs metafysiska koncpetualism.

Paula Ludusan är konstvetare med en M.A i museologi. Hon har drivit Galleri Pictura i Lund och arbetar sedan två år tillbaka som konstpedagog och projektsamordnare på Lunds konsthall. Hennes forskning i kuratoriellt meningsskapande i samtidskonstutställningar finns publicerad på Lunds universitet.

Kicki Sjögren är doktorand vid institutionen för konsthistoria och visuell kultur, institutionen för konst och kulturvetenskap, vid Lunds universitetet och arbetar även som lärare i konsthistoria vid Linné universitetet i Växjö. Sjögrens avhandlingsprojekt bär arbetstiteln Visuell och verbal interaktion – läsningar av samtidskonst. Dess fokus ligger på förhållandet mellan visuella och verbala element i samtida och textbaserad konst. Hon är särskilt intresserad av frågor om materialitet och olika teoretiska begrepp om medialitet i förhållande till konceptkonst. Sjögren har också publicerat flera artiklar om konceptkonst och intermedialitet i antologier och tidskrifter, se till exempel hennes diskussion om de konstnärliga strategierna hos Duchamp och Kosuth i Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel (2002). Sjögren var även delaktig i ett forskningsprojekt om konstkritik i dagstidningar och tidskrifter, ett samarbetsprojekt mellan fakulteten för konsthistoria och litteraturvetenskap vid Lunds universitet.

Echoes from the Linguistic Labyrinths
Sjögren kommer att presentera några aspekter av ”dematerialisering” och intermedialitet i relation till konceptkonsten.

 

Bild: Vassil Simittchiev, Spegelkuber, 1978. Installationsbild, Skissernas Museum i Lund. Foto: Christina Knutsson

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-01-23