Lunds konst

Lunds konst är den avdelning under Lunds konsthall där vi samlar och förvaltar den offentliga konsten i Lunds kommun.


Lunds konst är den avdelning under Lunds konsthall där vi samlar och förvaltar den offentliga konsten i Lunds kommun. Kommunens konst finns både fast installerad ute i stadsrummet och som mer eller mindre obundna element i kommunens lokaler. Inom svensk offentlig förvaltning finns sedan 1930-talet en stolt tradition av att avsätta en procent av byggkostnaden vid ny- eller ombyggnation till så kallad byggnadsnära konst. Lunds kommun arbetar sedan ett antal decennier enligt denna princip. Den gemensamt ägda konsten skapar estetiska och andliga värden som verkar bortom det mätbara i sitt kommunala sammanhang.

Lunds kommuns konstsamling består av drygt 3 000 konstverk, varav cirka 400 är permanent installerade i stads- och byggnadsmiljö. Konstverken administreras genom kommunens konstregister som kontinuerligt uppdateras i takt med att samlingen utökas och förnyas.

Lunds konst handhas av Lunds konsthall och är en del av kultur- och fritidsförvaltningen inom Lunds kommun. Från och med 2020 kommer arbetssättet med kommunens konst delvis att förändras. De byggnadsanknutna konstprojekten kommer att lösgöras från individuella byggnadsprocesser. Istället avsätts medel som samlas i en pott ur vilken konstverk produceras på strategiska platser i hela kommunen.

Vanliga frågor

Vad är offentlig konst?

Den offentliga konsten är de sammanhang av föremål, händelser, processer och platser som bekostas och förvaltas genom offentliga medel som avsatts för dessa ändamål.

Vem bestämmer vilka konstverk som beställs eller köps in?

Inköp till Lunds kommuns konstsamling görs av konsthallens medarbetare under ledning av konsthallschefen.

Den offentliga konsten i Lunds kommun upphandlas i samråd med brukarna i berörda verksamheter och i samverkan mellan förvaltningarna. Alla upphandlingar görs i konsultation med sakkunniga och upphandlingsprocesserna godkänns av folkvalda politiker i Kultur- och fritidsnämnden.

Vad händer om ett konstverk går sönder?

De offentliga konstverken i Lunds kommuns samling är försäkrade och skall vid skada eller förlust anmälas till Lunds konsthall, telefon 046-359 4928.

För frågor om offentlig konst kontakta Emil Nilsson, Kurator offentlig konst.