Lunds konst

Lunds offentliga konst består av två delar, fasta konstverk i stadsrummet och Lunds kommuns konstsamling.


Lunds konst är den avdelning under Lunds konsthall där vi samlar och förvaltar den offentliga konsten i Lunds kommun. Kommunens konst finns dels fast installerad ute i stadsrummet, så kallad offentlig konst, och dels som mer eller mindre obundna element i kommunens lokaler vilket utgör Lunds kommuns konstsamling.

Inom svensk offentlig förvaltning finns sedan 1930-talet en stolt tradition av att avsätta en procent av byggkostnaden vid ny- eller ombyggnation till så kallad byggnadsanknuten konst. Lunds kommun arbetar sedan ett antal decennier enligt denna princip. Den gemensamt ägda konsten skapar estetiska och andliga värden som verkar bortom det mätbara i sitt kommunala sammanhang.

Lunds kommuns konstsamling består av drygt 3 000 konstverk, varav cirka 400 är permanent installerade i stads- och byggnadsmiljö. Konstverken administreras genom kommunens konstregister som kontinuerligt uppdateras i takt med att samlingen utökas och förnyas.

Löskonsten som ingår i konstsamlingen finns placerad i kommunens publika lokaler så som skolor och badhus, men också i tjänsterummen. Varje år köps nya konstverk in till samlingen, i första hand från konstnärer som varit aktuella med utställning eller som är bosatta i Lund med omnejd. Den fasta konsten har ofta en lång tillblivelseprocess och det är alltid flera projekt som är igång samtidigt över hela kommunen.

En stor del av arbetet med Lunds konst består i bevarande och vård. I detta ingår kontinuerlig rengöring av den offentliga konsten som kan förfalla på grund av ålder, men som också kan ha råkats skadas eller ha blivit utsatt för åverkan av något slag. Detta arbete omfattar inte minst vård och nyinramning av löskonsten som förhållandevis ofta byter plats i kommunen.

Lunds konst handhas av Lunds konsthall och är en del av kultur- och fritidsförvaltningen inom Lunds kommun. Från och med 2020 har arbetssättet med kommunens byggnadsanknutna konst förändrats. De fast installerade konstverken som återfinns i stadsrummen behöver inte längre tillhöra individuella byggnader. Istället ska de medel som avsätts för offentliga skulpturer och konstprojekt samlas i en gemensam pott ur vilken konstverk produceras på strategiskt valda platser runt om i hela kommunen.

Den offentliga konsten är med och formar stadens karaktär och ska spegla den tid vi lever i, det är ett sätt att berätta vad vi står för och vem vi är. Lunds konsthall verkar för att konsten i stadsrummet är både tillgänglig och nydanande. 

Vanliga frågor 

Vad är offentlig konst?

Den offentliga konsten är de sammanhang av föremål, händelser, processer och platser som bekostas och förvaltas genom offentliga medel som avsatts för dessa ändamål. Konsten kan vara en permanent skulptur, men också en tillfällig social aktion. Något som erbjuder ett kritiskt förhållningssätt och ger nya perspektiv på vår omvärld. 

Hur förvärvas konstverk till Lunds kommuns konstsamling?

Inköp till Lunds kommuns konstsamling görs av konsthallens medarbetare under ledning av konsthallschefen.

Hur ser processen ut när ett offentligt konstverk blir till?

Den offentliga konsten i Lunds kommun upphandlas i samråd med brukarna i berörda verksamheter och i samverkan mellan förvaltningarna. Alla upphandlingar görs i konsultation med sakkunniga och upphandlingsprocesserna godkänns av folkvalda politiker i Kultur- och fritidsnämnden. 

Först identifieras en plats eller ett område där ett offentligt konstverk ska uppföras. Därefter tar en expertgrupp som består av konsthallschefen, kurator för offentlig konst, chefen för Skisserna Museum, samt en representant från det lokala konstlivet fram förslag på konstnär. Konstnären ska inkomma med ett skissförslag på konstverk som ska godkännas av de involverade beställarna innan produktion. Produktionen av ett offentligt konstverk involverar flera förvaltningar, men leds av konsthallen.

Vad händer om ett konstverk går sönder?

Lunds konsthall står för skötsel och renovering av konstverk i Lunds kommuns ägo. Konstverken är försäkrade och skall vid skada eller förlust anmälas till Lunds konsthall.

För frågor om kommunens fasta offentliga konstverk kontakta Simona Dumitriu, projektledare offentlig konst, simona.dumitriu@lund.se

Frågor som rör specifikt konstsamlingen kontakta Olof Broström, teknisk samordnare, olof.brostrom@lund.se.