Om konsthallen

Lunds konsthall invigdes 1957 och ritades av arkitekten Klas Anshelm. Konsthallen har fri entré och en central placering vid ett av stadens största torg, Mårtenstorget.

Två besökare på Konsthallen skymtas genom stora glasfönster. Bilden är tagen utifrån med ett magnoliaträd i förgrunden.

Lunds konsthall

Lunds konsthall invigdes 1957, ett år innan Moderna Museet i Stockholm och konstmuseet Louisiana i Humlebæk, Danmark. Den första utställningen i Lunds konsthall hette ”Svensk nudtidskonst” och sedan starten har verksamheten varit vigd åt samtida konst. Utställningarna har genom åren haft en internationell prägel, men samtidigt varit förankrade i det lokala, precis som universitetsstaden Lund själv. Konsthallen har fri entré och en central placering vid ett av stadens största torg, Mårtenstorget. Varje år besöker 70 000 eller fler konsthallen.

Arkitektur

Den karakteristiskt eleganta och samtidigt robusta arkitekturen bär prägel av byggnader avsedda för industri och vetenskap. Den ritades av arkitekten Klas Anshelm (1914-80), som också står bakom Lunds tekniska högskola, Lunds Stadshall och Malmö konsthall. Utställningsytan i Lunds konsthall motsvarar 650 kvadratmeter som fördelar sig i en sekvens av större och mindre rum i två plan. Två stora salar med takhöjd på elva meter förbinds genom ett antal mindre gallerier i en öppen planlösning. Samtliga utställningsrum sluter sig kring en kullerstensbelagd atriumgård i byggnadens mitt.

Lund

Universitetsstaden Lund har en hög utbildningsnivå och en särpräglad historia i gränsområdet mellan Sverige och Danmark. I kombination med ett brett kulturutbud utgör detta en intressant miljö för samtida konst. I Lund är även kyrkan en aktiv aktör inom den samtida konsten och Lunds konsthall samarbetar både med universitet och kyrka. Lunds konsthall samverkar och samarbetar även regelbundet med stadens andra viktiga utställningsplatser som Skissernas Museum, Galleri Aura i Krognoshuset och friluftsmuseet Kulturen i Lund. Sett i ett vidare geografiskt sammanhang ingår Lund i en expansiv och framtidsinriktad region med betydelsefulla städer på båda sidorna sundet, däribland Malmö och Köpenhamn.

Inriktning

Lunds konsthall har som målsättning att vara en betydande aktör inom den internationella samtidskonsten. Utställnings- och programverksamheten eftersträvas att hålla hög internationell och professionell klass. Konsthallen skall vara en plats där samtidskonsten synliggörs och diskuteras. Kontinuerlig forskning och prövande av nya former skall prägla verksamheten. Utställningar och förmedling utgör de huvudsakliga funktionerna, men det skall också finnas utrymme för nyproduktion och efterforskning. Lunds konsthall skall både skapa och återspegla den mångfald som präglar den samtida konstens uttryck. I det sammanhanget är en viss komplexitet oundviklig, rentav önskvärd. Den samtida konsten representerar ofta experimenterande och risktagande. Här framkommer en förmåga till ständigt ifrågasättande och omskapande som är en nödvändig kompetens i dagens samhälle.

Utställningar

Lunds konsthall producerar tre utställningar om året. I de flesta fall är detta utställningar som skapas av konsthallen. I andra fall samproduceras utställningar med andra institutioner som både kan vara unika projekt eller delar av turnerande vandringsutställningar. En konsthall, till skillnad från ett museum, arbetar huvudsakligen med nu levande konstnärer och utställningarna innehåller i regel nyproducerade verk. Lunds konsthall framhåller både väl etablerade konstnärer och mindre kända, men lovande konstnärskap. Inom verksamheten pågår kontinuerligt flera olika internationella och regionala samarbetsprojekt. För att främja olika röster i konstlivet anlitas regelbundet utomstående kuratorer. Utställningsprogrammet planläggs med minst ett års framförhållning för att kunna erbjuda goda arbetsförhållanden till inbjudna konstnärer och andra samarbetsparter.

Offentlig konst

Inom svensk offentlig förvaltning finns sedan 1930-talet en tradition av att avsätta en procent av byggkostnaden vid ny- eller ombyggnation till offentlig konst. Lunds kommun arbetar sedan ett antal decennier enligt denna princip. I Lund går den offentliga konsten under namnet Lunds konst och det är Lunds konsthall som är beställare och förvaltare. De offentliga konstverken produceras för strategiskt valda platser som identifieras tillsammans med representanter från gatukontoret och byggnadsförvaltningen. En expertgrupp, bestående av konsthallschefen, kurator för offentlig konst, chefen för Skisserna Museum, samt en representant från det lokala konstlivet tar sedan fram förslag på konstnär. Konstnären får i uppdrag att inkomma med en skiss som ska godkännas innan färdigställande. Konsthallen förvaltar även Lunds kommuns konstsamling. Inköp till Lunds kommuns konstsamling görs av konsthallens medarbetare under ledning av konsthallschefen.

Mer om vår offentliga konst

Förmedling

Lunds konsthall skall föra en ständig dialog med sina besökare och programmet skall kännetecknas av generositet, öppenhet och tydlighet. Verksamheten skall vara tillgänglig både för besökare med stor kännedom av samtida konst såväl som för besökare med mindre erfarenhet av konstnärliga uttryck. Detta sker genom förmedling och pedagogik, d.v.s. betydelsebärande rumslig gestaltning av utställningarna, vägledande trycksaker med tydlig innebörd och tillgängliga texter, offentliga visningar, filmade intervjuer med konstnärer och olika former av offentliga samtal. Fortlöpande organiseras föredrag, diskussioner och konferenser i samarbete med fackkunniga från olika områden, inte minst från universitetsvärlden.

Så här arbetar vi med förmedling

Hjälpte informationen på denna sida dig?