Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

6 mars – 16 maj 2004.

Michael Baers & Pia Rönicke. Six architects respond to a kind of architectural Rorschach test

MAK Center, Mackey Residence Apartments.

Två personer sitter framför skärmar i blå och gula fladdermusstolar.

"Sex arkitekter kommenterar ett sorts arkitektoniskt Rorschach-test" är ett verk i form av ett arkiv som omfattar intervjuer med sex arkitekter från Los Angeles. I vad som var tänkt som ett sorts arkitektspecifikt Rorschachtest, blev varje arkitekt ombedd att kommentera en diaserie om åttio bilder, dvs ett helt magasin. Bilderna visade bostadskomplex, huvudsakligen massproducerade bostäder, vilka dokumenterats av Rönicke och Baers i och runt Los Angeles. Under en timmes tid, det vill säga längden på ett mini dv-band, blev varje intervju videoinspelad med två kameror. Den ena kameran registrerade intervjuobjektet och den andra diabilderna som kommenterades.

För att uppnå ett statistiskt sett brett urval av arkitekter och samtidigt minska risken för kontroll i urvalsprocessen – själva urvalet betraktades som fördomsfullt gentemot de skenbart vetenskapliga resultaten som önskades – beslöt konstnärerna att delvis överlåta sin egen medverkan i valet av intervjuobjekt genom följande process: som första steg inbjöds tre arkitekter att deltaga, en ung, en medelålders och en äldre erfaren arkitekt. Var och en ombads att i sin tur rekommendera ytterligare en arkitekt till projektet och enda kravet för deltagande var att arkitekterna ifråga hade sin verksamhet förlagd till Los Angeles och att de hade arbetat med bostadsprojekt.

En förutsättning för projektet var konstnärernas förståelse för arkitektur som ett område inom samhälleligt anläggningsarbete, där relationer individer och samhällsklasser emellan är en varierad och föränderlig process. Det är ett område som bestäms av förhållandet till teknologi och material, mellan befintliga områdeskoder och byggföreskrifter, med andra ord, mellan föremålet och lagen. Slutligen är det ett förhållande mellan utövare och de möjligheter lokala förutsättningar ger för arbetet – mot bakgrund av ekonomisk genomförbarhet, rådande väderförhållanden och arkitektonisk tradition. I fallet med Los Angeles gäller privat och offentlig finansiering, milt klimat och en tradition av modernistisk arkitekturproduktion, förnyelse och omarbetning av lokal arkitektur. Mest anmärkningsvärda är "Operation återupplivande" ("Mission Revival") och "Spansk kolonialstil" ("Spanish Colonial"). Denna uppfattning binder uttryckligen samman arkitektyrket med historia, plats, olika tekniker och regelverk.

Två vita stolar står framför två datorskärmar. Samma upplägg finns på två andra platser i rummet.

I intervjusituationen fick objektet styra fjärrkontrollen till projektorn. Hon/han kunde på så vis bestämma takten på intervjun och efter eget huvud sköta ordningen på bilderna: gå framåt eller bakåt, återvända till en tidigare visad bild för att illustrera en åsikt eller fortsätta snabbt framåt och bara ge enstaka kommentarer. Intervjuledaren fick själv ställa frågor ifall en kommentar från objektet krävde vidareutveckling, men var annars noga med att göra så få inlägg som möjligt. Genom detta förfarande försökte konstnärerna att efterlikna en psykiatrisk testsituation, inte för att avslöja någon underliggande sanning rörande arkitekten, utan för att avslöja arkitektens sätt att skildra sitt område på ett sätt som han/hon själv kanske inte är helt medveten om. Den samlade kunskapen gav, genom dessa bekräftande intervjuer, därmed uttryck för de indikerande omständigheter under vilka arkitektyrket praktiseras i Los Angeles.

Den första versionen av "Sex arkitekter kommenterar en sorts arkitektonisk Rorschach-test" presenterades i det rum där intervjuerna hölls, i MAK Centers stipendiebostad i Los Angeles, "the Mackey Apartments", ritade av R. M. Schindler. Intervjuerna visades en och en i kronologisk ordning och samtidigt projicerades de arkitektoniska Roschach-testbilderna från utsidan mot det perspektivfönster som användes som projektionsduk i originalintervjuerna. I Lunds konsthalls nu tillfälligtvis utvidgade videoarkiv kommer de sex entimmeslånga intervjuerna att visas som monitordiptyker i tre grupper i ett förlopp om två dagar. Skärmar och åskådarplatser, dvs stolar, kommer att arrangeras på tre mattor för att överensstämma med formatet på vardagsrummet i "the Mackey Apartment".

Projektet visades på övre plan, parallellt med utställningen "Semantic Gap".

Utställningen SemantiC Gap

Kurator: Åsa Nacking

Fotograf: Terje Östling

Hjälpte informationen på denna sida dig?