28 maj – 21 augusti 2005.

Offentlig handling

Lunds konsthalls sommarutställning Offentlig handling visar verk av fyra konstnärer som förlägger sin konstnärliga praxis till den samtida stadsstrukturen och till mediautrymmet. Det moderna och utvecklade samhället är i grunden ett stads- och informationssamhälle, men det utgör också summan av de personer som bebor det samt det handlingsutrymme som de förmår att skapa för sig själva.

Personer som passerar Rådhuset i Lund, med en väggkonstruktion framför.
Åsa Sonjasdotter

Konstnärer

Lara Almarcegui, Sean Snyder, Darius Ziura, Åsa Sonjasdotter.

Lunds konsthalls sommarutställning Offentlig handling visar verk av fyra konstnärer som förlägger sin konstnärliga praxis till den samtida stadsstrukturen och till mediautrymmet. Det moderna och utvecklade samhället är i grunden ett stads- och informationssamhälle, men det utgör också summan av de personer som bebor det samt det handlingsutrymme som de förmår att skapa för sig själva.

Utställningens titel, Offentlig handling, anspelar på en dubbel betydelse - handlingen i form av en enskild persons agerande i en offentlig miljö och den offentliga handlingen som ett dokument vars innehåll alla har rätt att ta del av. I ett sådant begrepp vilar erfarenheten och dynamiken mellan vad medborgaren syftar, förmår och tillåts göra kontra det strategiska värde som gör att tillgången till annan information kan begränsas genom restriktioner.

Verken i Offentlig handling kommer aktivera konsthallen genom att både erbjuda kommentarer och bjuda in till debatt. De tar konsthallens rum i anspråk samtidigt som de till en lika hög grad uppmanar besökaren att lämna den för att besöka och ta del av de verk som aktivt undersöker Lund som stadsrum. Förutom det lokala perspektivet, där några verk producerats speciellt för Lund och Lunds konsthall, lyfter andra verk i utställningen fram aktuella, storskaliga fenomen där ett globalt perspektiv intas.

Lara Almarcegui

Lara Almarcegui arbetar med att uppmärksamma överblivna platser i den urbana miljö som utanför stadsplaneringens ramar saknar ett självklart syfte och en specifik design. För Lund har Lara Almarcegui arbetat fram två nya verk; kartan "Guide till odefinierade platser i Lund" samt textverket "Lund konstruktionsmaterial", en lista som sammanställer omfånget och densiteten hos de materiella beståndsdelar som tillsammans utgör Lunds stadskärna.

Åsa Sonjasdotters

Åsa Sonjasdotters verk tar sin utgångspunkt i en given plats eller en situation kring vilken hon skapar ett ramverk för tankeprocesser och diskussion inom den speciella grupp som verket involverar. För Offentlig handling modererar Åsa Sonjasdotter 24/5 kl 19-21 samtalet Fri Talan och Stadens Rum i konsthallen med inbjudna talare från Lund. Åsa Sonjasdotter har i samarbete med arkitekt Tanja Jordan och i samtal med Lunds kommun förhandlat fram möjligheten att framför rådhuset resa FRI TALAN, en väggkonstruktion som under några veckor i maj framför åsikter från Lunds invånare.

Sean Snyder

Genom att använda fotografi, video och textassemblage undersöker Sean Snyder i sina installationer massmedia, arkitekturen och den urbana stadsmiljön som representanter för ekonomiska och politiska strukturer. Genom att återanvända redan existerande material och genom att företa research i offentliga arkiv ringar Snyders verk in de visuella koder som påverkar den byggda stadsmiljön och massmedias rum.

Darius Ziura

Darius Ziura fokuserar i sina dokumentärt präglade arbeten en geografisk plats som ges en ingående beskrivning under det att konstnären utvecklar ett större, sammanhängande arbete med fotografi och video med utgångspunkt i platsen. I Offentlig handling visar Darius Ziura bland annat Gustoniai, ett videoprojekt där konstnären under en lång period filmat minutlånga porträtt av samtliga invånare i en litauisk landsbyggdsort med samma namn.

Lara Almarcegui

Lara Almarcegui är född i Zaragoza, Spanien och bosatt i Rotterdam, Nederländerna. Åsa Sonjasdotter är född i Lund, Sverige och bosatt i Köpenhamn, Danmark. Sean Snyder är född i Virginia Beach, USA och bosatt i Berlin, Tyskland. Darius Ziura är född i Gustoniai, Litauen, bosatt i Vilnius.

Om utställningen

Utställningen Offentlig handling är det andra samarbetet mellan Lunds konsthall och Mats Stjernstedt, curator, skribent och chef för Index i Stockholm.

Kurator: Mats Stjernstaedt

Fotograf: Terje Östling