Anna Ling

Väktare, Förskolan Ormen Långe, Lund, 2008.

A golden frog sitting on top of a shelf

Curator: Åsa Nacking

Lunds konsthall - a part of Lunds kommun