2008

Exhibitions at Lunds konsthall during 2008.


Ellipsis
Elipsis

Luca Frei
Luca Frei


Cecilia Edefalk
CECI,.Cecilia Edefalk


After Eisenstein
Efter Eisenstein


Ten Photographers
Tio fotografer