Tillfällig offentlig konst

Fokus för satsningen LundART ligger på den urbana konsten.

LundART

LundART är ett initiativ från Lunds kommuns ledning, och tillkom 2021 som en följd av den pågående Coronapandemin. Inom projektet har flera konstverk, av tillfällig karaktär och med fokus på urban konst, realiserats i centrala Lund.

Fler människor rör sig utomhus, umgås i staden och upptäcker att platser som tidigare utgjort ett mellanrum mellan affärer, arbetsplatser och bostäder kan vara den primära platsen för aktivitet, rekreation och umgänge. Därmed blir också utformningen av stadsrummet än viktigare.

Konst och design, liksom arkitektur och kulturarv, fyller en viktig roll i det offentliga rummet. I några av stadens mellanrum och passager finns det nu möjlighet att erbjuda medborgarna nya intressanta tankespår och upplevelser via tillfälliga konstgestaltningar.

Hur LundART organiseras

LundART drivs och förvaltas av Lunds konsthall, men genomförs i samråd och med samverkan mellan kommunens förvaltningar. Arbetet organiseras via en styrgrupp som fattar beslut, en expertgrupp som är rådgivande gällande konstnärer, och en arbetsgrupp som driver arbetet framåt.

Styrgruppen består av representanter från Serviceförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen. Expertgruppen består av representanter från Lunds konsthall, Skissernas museum och Lunds universitet.

Vad kan LundART bli?

Lund är en konst- och universitetsstad med flera uttryck. LundART vill etablera en modell för långsiktigt arbete med den urbana konsten och skapa utrymme för diskussion och lärande om det offentliga rummets potential, utformning och historia.

LundART vill tacka

LundART vill tacka alla dem som på ett eller annat sätt är delaktiga och gör projektet möjligt.

Ett stort tack riktas till alla de samarbetspartners som upplåter sina fastigheter till konstnärlig gestaltning, och ett särskilt tack riktas till de konstnärer som deltar och vars verk nu kommer lundaborna till del.

Kontakt

För mer information kontakta projektledare Elin Aspeklev.
E-post: elin.aspeklev@lund.se