Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Om offentlig konst i Lund

Lunds konst är den avdelning under Lunds konsthall där vi samlar och förvaltar den offentliga konsten i Lunds kommun. Inom svensk offentlig förvaltning finns sedan 1930-talet en stolt tradition av att avsätta en procent av byggkostnaden vid ny- eller ombyggnation till konstverk. 

Närbild på fyra gatstenar som bilder att sirligt mönster.

400 fast installerade konstverk

 Lunds kommun arbetar sedan ett antal decennier enligt denna princip. Vi har cirka 400 fast installerade konstverk på gator och torg, men också på skolor runt om i kommunen. Den fasta konsten har ofta en lång tillblivelseprocess och det är alltid flera projekt som är igång samtidigt över hela kommunen.

Från och med 2020 har arbetssättet med nyproduktion av offentlig konst inom Lunds kommun förändrats. Tidigare var all nyproduktion knuten till specifika byggnader, så kallad byggnadsanknutens konst. Nu samlas istället de medel som avsätts för offentliga skulpturer och konstprojekt i en gemensam pott, ur vilken konstverk produceras för strategiskt valda platser runt om i hela kommunen.

Från upphandling till installation

Den offentliga konsten i Lunds kommun upphandlas i samråd med brukarna i berörda verksamheter och i samverkan mellan förvaltningarna. Alla upphandlingar görs i konsultation med sakkunniga och upphandlingsprocesserna godkänns av folkvalda politiker i Kultur- och fritidsnämnden. 

Först identifieras en plats eller ett område där ett offentligt konstverk ska uppföras. Det görs i samråd med tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret och Parkförvaltningen. Kulturchefen sitter också med i denna grupp. Därefter tar en expertgrupp som består av konsthallschefen, kurator för offentlig konst, chefen för Skisserna Museum, samt en representant från det lokala konstlivet fram förslag på konstnär. 

Den tillfrågade konstnären ska inkomma med ett skissförslag på konstverk som ska godkännas av de involverade beställarna innan produktion. Produktionen av ett offentligt konstverk involverar med andra ord av flera förvaltningar, men leds av konsthallen.

Lunds konsthall verkar för att konsten i stadsrummet  är både tillgänglig och nydanande. Den gemensamt ägda konsten skapar estetiska och andliga värden som verkar bortom det mätbara i sitt kommunala sammanhang.

Här hittar du offentlig konst

Den offentliga konsten i Lund

Lund utmärker sig inom den offentliga konsten med en lång och stolt tradition av nyttjande av enprocentsregeln för produktion av offentlig konst. Förutom kommunen, satsar kyrkan, staten – inte minst genom universitetet, regionen och privata byggföretag kontinuerligt på uppförande av konstverk för offentlig miljö.

Inom det kommunala är det Lunds konsthall som producerar och förvaltar den offentliga konsten, medan staten främst representeras av Skissernas museum som levandegör traditionen och leder samtalet kring den gemensamma konsten. Lunds universitet avdelningen för kulturvetenskaper håller sedan ett tiotal år tillbaka kurser i ämnet och Domkyrkan inom Lunds stift utför beställningar med internationella aktörer. I Lund finns också det nystartade LundART som tar sig an den urbana konsten i nära samarbete mellan de olika förvaltningarna och universitetet.
Här kan du läsa mer om LundART

Mellan dessa aktörer finns en dialog och samverkan som syftar till att lyfta den samlade kompetensen i planering och genomförande. Lund har unika förutsättningar att producera, förvalta, diskutera och förnya den offentliga konsten och vi vill gärna ta till vara och vidareutveckla denna möjlighet.

Enprocentsregeln vid ny- eller ombyggnation

Inom svensk offentlig förvaltning finns sedan 1930-talet en tradition att avsätta en procent av byggkostnaden vid ny- eller ombyggnation till det som brukar kallas offentlig konst. Enprocentsregeln är inte en lag, det är en frivillig rekommendation till kommunerna runt om i landet med syfte att synliggöra konsten. Genom åren har arbetet med enprocentsregeln kommit att stå för ett demokratiskt och öppet samhälle med föresatsen att konsten ska vara till för alla. Vi vill lyfta vikten av att detta uppmärksammas och bevaras.

Konst av både permanent och tillfällig karaktär

Offentlig konst utförs för byggnader och miljöer, oftast med utgångspunkten att konsten ska finnas kvar länge. Stundtals omnämns den offentliga konsten som permanent, men det finns också exempel på offentlig konst av mer tillfällig karaktär. Allmänt gällande är att den konstnärliga gestaltningen alltid relaterar till den specifika situationen eller verksamheten på platsen. Vi vill tydliggöra vad det innebär att ett offentligt konstverk är platsspecifikt. Samtidigt vill vi finna sätt att arbeta mer med performance, dans och tillfälliga aktioner inom offentlig konst. Vi vill också undersöka gränslandet mellan offentlig och urban konst.

Offentlig konst omfattar många uttryck, det kan vara bronsskulpturer, ljussättning, plaketter, monument eller hela lekplatser. I en internationell kontext är Sverige och Danmark pionjärer vad gäller konstnärens roll i utformandet av lekskulptur. Detta arv kommer lyftas i en utställning på Lunds konsthall våren 2022 som bygger på forskning kring lekskulpturen som uppmärksammats internationellt men inte i de nordiska länderna där allting startade. Vi ser utställningen som ett led i en fortsatt diskussion där barnperspektivet tillvaratags samtidigt som konstnären lyfts in planeringsprocessen.

Utställningen The Playground Project

Vi vill framhålla traditionen av att inkludera konstnären som en resurs i tänkande kring samhällsbyggande med ett tillvaratagande av lekens kraft och livsviktiga betydelse.

Skapa stimulerande och gestaltande miljöer

Att arbeta utifrån platsen erbjuder utmärkta möjligheter att få in konstnärer tidigt i byggprocesser för att kunna vara med och diskutera och påverka. I realiteten kontaktas ofta konstnärer alltför sent för att deras idéer ska kunna få mer betydande genomslag och därmed omintetgörs nytänkande och smarta lösningar. Konstnärer är en resurs som inte tillräckligt uppskattas i alla processer. I Lund har vi en ambition att arbeta nära konstnärer för att skapa stimulerande och gestaltade miljöer och vi vill specificera metoder för att få in konstnären tidigt i processen.

En stor del av arbetet med offentlig konst består i bevarande och vård. I detta ingår kontinuerlig rengöring av den offentliga konsten som kan förfalla på grund av ålder, annan skada eller åverkan. Detta är något som är centralt i arbetet med den mer permanenta offentliga konsten och som inte ska försummas. Förutom de redan nämnda aktörerna i Lund, samarbetar och samtalar vi kontinuerligt med den regionala sammanslutningen NOKS, Kultur Skåne och Statens konstråd för att öka kompetensen och uppdatera nätverk kring expertis vad gäller frågor kring bevarande, men också kring upphandling och produktion.

Stadens ansikte utåt

Vid beställning av nya offentliga konstverk finns givna utgångspunkter och förutsättningar: En plats ska utses och en konstnär upphandlas. Det sker i ett nära samråd mellan beställare, brukare och experter, och för att säkerställa att demokratiska hänsyn beaktats klubbas besluten av politiker. Det är viktigt att möjliggöra uppförande av den mest kvalitativa och ändamålsenliga konsten utan att kompromissa med givna riktlinjer och gällande lag.

Den offentliga konsten är på många vis stadens ansikte utåt, den förmedlar dess identitet, dess vilja och ambitioner. I kunskapsstaden Lund vill vi adressera invånare och besökare att vi ser betydelsen av historiska tillbakablickar, förnyelse och utveckling, jämlikhet och mångfald. Men vi vill mer än så. Vi vill fördjupa kunskapen om platser, händelser och de tankar som ryms i konstverken. Vi vill levandegöra vad den offentliga konsten kan och betyder för människor idag genom utredande utställningar på de nämnda konstinstitutionerna och digital satsningar i form av guidade turer på olika teman, olika språk och för olika mottagare – stora och små, experter och intresserade –fördjupande intervjuer, filmer och samtal.

Kontakt

För frågor om kommunens fasta offentliga konstverk kontakta Emil Nilsson, Kurator offentlig konst.
E-post: emil.nilsson@lund.se

Frågor som rör specifikt konstsamlingen kontakta Olof Broström, teknisk samordnare.
E-post: olof.brostrom@lund.se.

Hjälpte informationen på denna sida dig?